آشنایی با پله داربستی پیش ساخته

آشنایی با پله داربستی پیش ساخته

آشنایی با پله داربستی پیش ساخته   موردها کاربرد: در حین تعمیر، نصب و نماسازی ساختمانها ی بلند ومرتفع از پله های داربستی پیش ساخته جهت دسترسی سهل و ایمنی در فعالیت به کارگیری می گردد. در ایجاد و اجرای فضاهای وسیع مثل استادیوم یا این که نمایشگاهها به امداد این پله های داربستی جهت […]

پله دسترسی (پلکان موقت)

پله دسترسی (پلکان موقت)

پله دسترسی (پلکان موقت) پله دسترسی (پلکان موقت) پله هایی می‌باشند که در حین ساختمان سازی برای رفت و آمد کارگران و حمل مصالح آیتم به کارگیری قرار میگیرند. از این پله ها همینطور در پروژه های صنعتی برای انتقال وسایل و قطعات مایحتاج و رفت و آمد مهندسان و کارگران برای انجام تعمیرات به […]