سیم آرماتوربندی چه می‌باشد و چه خصوصیات و ویژگی‌هایی دارد؟

سیم آرماتوربندی چه می‌باشد و چه خصوصیات و ویژگی‌هایی دارد؟

سیم آرماتوربندی چه می‌باشد و چه خصوصیات و ویژگی‌هایی دارد؟ سیم آرماتوربندی را برای وصل کردن میلگردهای افقی به عمودی و اثبات نگه داشتن آن‌ها در ساختمان سازی به فعالیت میبرند . اسم دیگر آن مفتول آرماتوربندی بوده و بیشتر مورد به کار گیری آرماتوربندان است .   انواع سیم آرماتوربندی از دید سایز سیم […]