طبقه بندی ساز و کار دوام و آزمایش های آن

طبقه بندی ساز و کار دوام و آزمایش های آن

طبقه بندی ساز و کار دوام و آزمایش های آن دوام بتن دوام بتن بعد های مختلفی داراست :  پایایی در قبال عامل های فیزیکی (آتش، یخ‌بندان و آب شدگی پی در پی، تبلور نمک ها) پایایی در قبال تهاجم شیمیایی (سولفات ها، کربناسیون، تاثیر واکنش قلیایی ها با سنگدانه ها بر بتن) پایایی در […]

بررسی کیفیت بتن از حیث دوام و معیارهای آن

بررسی کیفیت بتن از حیث دوام و معیارهای آن

بررسی کیفیت بتن از حیث دوام و معیارهای آن بررسی دوام از روش انجام آزمایش هایی بر روی بتن سخت گردیده در سنین کم و گاه در سن موجود صورت میگیرد. برای این عمل نیاز به معیارها و ملاک هایی میباشد. در پایین به برخی از آزمایش های بررسی بتن و معیارهای آن اشاره می […]

دوام یا پایایی بتن

دوام یا پایایی بتن

دوام یا پایایی بتن دوام یا پایایی بتن متناظر با سن یا عمر خدمت رسانی آن در موقعیت محیطی معین به حساب می آید. واضح میباشد با تغییر موقعیت محیطی حاکم بر بتن، معنی دوام بتن تغییر میکند. طبق تعریف ACI 201، دوام بتن دربردارنده سیمان پرتلند به توانایی آن برای مقابله با عوامل هوازدگی، […]