بتن‌ریزی در هوای ابری

بتن‌ریزی در هوای ابری

بتن‌ریزی در هوای ابری ‌بتن ریزی‌ زیر باران پیشنهاد نمی شود‌. در‌صورتی‌که که احتمال بارندگی حین بتن ریزی می‌رود‌، لازم میباشد تمهیدات لازم برای قطع بتن ریزی و اثرات باران بر بتن ریزی تا قبل از اینً پیش بینی شود. درصورتی که بتن ریزی در باران ادامه مییابد کلیه پیش بینی‌های لازم برای ادامه فعالیت […]