اختلاط بتن

طرح اختلاط بتن

طرح اختلاط بتن بتن بایستی به گونه ای ادغام شود تا ظاهری یکنواخت داشته باشد و همگی مواد تشکیل دهنده آن به طور همگن در مخلوط کن پخش شود. بعداز ترکیب کردن بتن، تمام قسمت‌های ادغام می بایست دارنده وزن مخصوص درصد هوا، اسلامپ، سنگدانه و خمیر سیمان یکسان بوده و ادغام به دست آمده […]